Dongeng Sunda Lucu Ceritanya Si Kabayan

Dongeng Sunda Lucu Ceritanya Si Kabayan - halo teman teman malam ini saya akan berbagi satu cerita atau dongeng bahsa sunda namah tentang si kabayan, saya disini ada 3 cerita yang lucu sekali silahkan simak iya .

Dongeng Sunda Lucu Ceritanya Si Kabayan 

Dongeng Sunda Si Kabayan ka Puskesmas
Eta mah Si Kabayan mani unggal poe Kemis ka Puskesmas teh, tayoh aya pikir kadua, sagede carangka da buktina, geus puguh rieut ka Dokter, nyeri beuteung ka Dokter, digegel sireum oge ka Dokter, dikarayapan lancah ka Dokter, rorombeheun disuntik. Pokona mah sagala ka Dokter.
Ayeuna duka deuk naon, geus andeprok deui wae.
Saur Dokter : " Aya naon deui maneh Kabayan ? "
" Eheh, taeun sumuhun, bade nyuhunkeun landong" Ceuk Si Kabayan bari palaya-peleye.
" Ieu aya anak beurit di jero beuteung."
Dokter : " Duh karunya teuing, di dieu mah teu sadia ubarna Kabayan. Cing cobaan ayeuna mah neureuy anak ucing hirup-hirup. Supaya eta anak beurit anu dijero beuteung teh ditewak." Tamat

Si Kabayan Meuleum Lauk
Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di kobong ngampar samak jeung sababaraha urang baturna. Daharna sangu liwet. Ngaliwetna reremenna mah sorangan-sorangan, tapi sakapeung mah babarengan. Mun ngaliwetna dihijikeun sangu liwetna ditamplokeun kana cécémpéh nu diamparan daun cau, terus didalahar babarengan.

Deungeun sanguna saaya-aya. Mun tas balik mah teu hésé, dan dibekelan ku kolotna, surundéng, kéré lauk, jeung sajabana. Mun teu boga deungeun sangu, Si Kabayan sok nyair di solokan leutik nu teu jauh di kobongna sakalian bari néangan suluh keur ngaliwet, kawantu jaman baheula mah teu usum minyak tanah atawa LPG. Mun nyair, sakapeung teu beubeunangan, sakapeung mah meunang berenyit, lélé, hurang, belut, jeung lauk nu palid ti balong.

Hiji mangsa, waktu isuk-isuk nyair di solokan, Si kabayan meunang anak lauk emas sagedé indung leungeun dua siki. Atuh atoheun pisan. Laukna diteundeun buni pisan, bisi dihakan ucing. Si Kabayan ngaliwet, sanggeus asak teu terus meuleum lauk.

“Moal waka dibeuleum bisi babaturan ménta, engké uing moal kabagéan,” ceuk haténa. Atuh baturna dalahar, Si Kabayan mah kalah ka kekedengan.

“Can hayang dahar, teu ngarareunah awak,” pokna waktu ditanya kubabaturanana.

Réngsé dalahar babaturanana kalaluar ti kobong rék arulin, Si Kabayan hudang, terus muru hawu. Ngan seuneuna geus pareum, geus euweuh ruhayan, malah hareupeun hawuna dihéésan ucing. Ku Si kabayan ucingna digebah, tuluy mirun seuneu, suluhna tapas. Sanggeus tapasna ruhay, anak lauk emas dibeuleum. Bari ngadagoan beuleum lauk asak, Si Kabayan ngala céngék ti pipir kobong, diréndos makeé uyah dina coét.

Geus kitu, ngeduk liwet tina kastrol, diwadahan kana piring séng. Si Kabayan muru hawu, leungeun katuhuna nanggeuy piring séng, leungeun kencana nyekel coét. Barang diteang, tapasna geus pareum kawntu tapasna ngan hiji, malah geus ampir jadi lebu. Atuh beuleum laukna téh kurumuy, hideung jeung pinuh lebu, geus teu mangrupa lauk. Ku Si Kabayan dikoréhan. Kacida pisan heraneunana, sabab beuleum laukna téh ata tilu.

“Ti mana hiji deui? Tadi mah meuleumna ngan dua. Babaturan pohoeun kitu? Ah, milik mah timana waé,” ceuk Si kabayan dina haténa.

Si Kabayan nyait beuluem anak lauk emas hiji, diasaan , enya lauk, lauk nu hiji beak, Si Kabayan nyait deui lauk nu hiji deui. Diasaan heula, bener lauk. Si Kabayan nuluykeun deui daharna sangu liwetna, mani ngalimed. Ku sabab lapar kénéh, Si Kabayan nyiuk deui sangu, terus nyait beuleum lauk nu katilu. Waktu diasaan, Si kabyan nyengir, sabab rasana haseum jeung bau. “Ucing bangkawarah,” pokna gegelendeng, léos ka cai, kekemuna leuwih ti sapuluh kali

Dongeng Sunda: Si Kabayan Moro Uncal

Isuk kénéh Si Kabayan jeung mitohana geus harudang, lantaran poé éta rayahat rék moro uncal.
Urang kampung geus saraged, maké calana sontog, samping dibeubeurkeun kanacangkéng, bedog panjang nyolégréng. Sawaréh marawa tumbak. Anjing ragég geus hayangeun geura ngudag boroan ka leuweung.
Nénjo batur saraged téh Si Kabayan mah teu ieuh kapangaruhan. Manéhna mah ngaléléké, maké sarung dikongkoyangkeun. Batur-batur marawa bedog, manéhna mah kalah mawa péso raut.
“Keur naon mawa péso raut, Kabayan?” tatanggana nanya.
“Keur nyisit uncal,” jawabna.
Nu rék moro laju indit. Tepi ka leuweung, der ngasruk. Anjing ragég ti kulon, ti kalér, ti wétan. Jalma-jalma pating corowok. Nu megat ayana di beulah kidul, lebah bubulak.
Ari Si Kabayan misahkeun manéh. Manéhna mah nangtung handapeun tangkal jambu batu bari tatanggahan, néangan jambu asak.
Keur tatanggahan, gorowok nu ngagero, “Pegaat…!”
Si Kabayan ngalieuk. Ari torojol téh ti jero rungkun, uncal jaluna. Tandukna ranggah.
Si Kabayan can nyahoeun uncal. Cék pangirana uncal téh sagedé anak embé. Nu matak barang nénjo sato nu siga kuda bari tandukan téh, ngan térékél wé manéhna naék kana tangkal jambu. Teu bisa luhur naékna téh da kagok ku sarung. Manéhna nangkod kana dahan panghandapna, sarungna ngoyondon.
Kabeneran uncal téh lumpat ka handapeunana pisan. Si Kabayan peureum, sieuneun kaparud ku tanduk uncal nu sakitu ranggahna.
Si kabayan teu kira-kira reuwaseunana barang karasa aya nu ngabedol ti handap. Ari diténjo horéng tanduk uncal téh meulit kana sarungna. Uncal ngarengkog, tuluy babadug hayang ngalésotkeun tandukna. Kadéngé ambekanan hos-hosan. Si Kabayan beuki pageuh muntangna, uncal beuki rosa ngamukna, tapi tandukna kalah beuki pageuh kabeulit ku sarung. Si Kabayan beuki geumpeur, sepa taya getihan.
“Tuluuuuung….tuluuunngg…., ieu aing ditubruk uncal…!” Si Kabayan gegeroan ménta tulung.
Teu lila burudul nu moro nyalampeurkeun. Nénjo uncal abrug-abrugahn téh, teu antaparah deui belewer wé ditumbak. Uncal ngajéngjéhé. Jekok-jekok pada ngadékan tepi ka rubuhna. Uncal ngajoprak. Si Kabayan gé ngalungsar gigireunana bari rénghap ranjug.
Nu ngariung uncal hélokeun.
“Kumaha ditéwakna ucal sakieu badagna, Kabayan?”
Si Kabayan nangtung lalaunan bari cungar-cengir., “Ah gampang. Uncal mengpengan ka handapeun tangkal jambu, ku kuring dipegat. Barang geus deukeut, dirungkup wéh tandukna ku sarung . Tuh geuning sarungna ogé tepi ka rangsak saroéh. Geus karungkup mah teu hésé, kari marieuskeun wé tandukna.”
Saréréa gogodeg. Ari Si Kabayan padamuji téh nyéréngéh wé bari ngusapan tuurna nu barared.
Uncal pada ngarecah. Si Kabayan ngajingjing pingping uncal bari heheotan.


SI KABAYAN NGUSEUP ( Si kabayan memancing)


Isuk-isuk Si Abah, mitoha Si Kabayan Geus gogorowokan nyalukan si kabayan anu masih keneh Ngajoprak di tengah Imah lantaran sabab peuting tas nonton wayang golek di tatangga sabeulah.
( Pagi-pagi Si Abah, mertua Si Kabayan sudah Berteriak-teriak memanggil Si kabayan yang masih terbaring di tengah rumah, sebab  Semalam nonton wayang golek di tetangga sebelah )

Abah    : Kabayan.......... Kabayan,, Geura hudang Maneh teh ngan Molor wae
               ( Kabayan.....Kabayan, Cepat Bangun, kamu itu tidur melulu )
               Aduh eta si Borokokok teh sigana mabok Golek tah peuting tadi
              ( Aduh itu Si Borokokok kayanya mabuk wayang golek semalam)

Kusabab Gandeng antukna Si Kabayan Hudang, Tuluy nyamperkeun si Abah bari gigisik
(Karena berisik akhirnya Si Kabayan bangun, Kemudian ia menghampiri Si Abah Sambil menggisik matanya)

Kabayan : Aya naon Bah Gogorowokan wae, masih tunuh keneh yeuh.
                 ( Ada apa Bah Berteriak-Teriak, Masih ngantuk nih)

Abah      : Tuh Si Ambu hayang pais lauk cenah, matakan ngahudangkeun maneh oge urang 
                 ngala lauk ka wahangan, anteur abah. tuh sakalian bawa usep di pipir.
                (Tuh Si Ambu katanya mau pepes ikan, makanya ngebangunin kamu,
                  kita nyari ikan di sungai, antar abah. Sekalian bawa pancingan di samping)

Si Abah Ngaleos bari mawa useup tiheula muru ka wahangan,
( Si Abah berlalu sambil membawa pancingan , menuju ke sungai)

Atuh kapaksa Si kabayan nuturkeun si abah, teu poho manehna nyokot useup di pipir bari mawa bekel kabeneran aya wajit 2 siki sesa peuting,
 (Ya terpaksa Si Kabayan menuruti Si Abah, Tidak lupa Dia mengambil pancingan di samping rumah sambil membawa bekal, kebetulan ada Wajit 2 buah sisa semalam )

Datang ka wahangan katinggali Si Abah keur ngadeluk bari mencrong kana useup, tayohna bisi aya nu nyangut teu ka angkat.
(Datang ke sungai terlihat Si Abah sedang duduk sambil melihat pancingannya, kali aja ada yang nyangkut gak ke angkat)

Kabayan : Kumaha bah, geus meunang lauk teh?
                  ( Gimana Bah, Udah dapat ikanya ?)
Abah       : Acan kabayan, titadi can aya nu nyangut
                  ( Belum Kabayan, dari tadi belum ada yang nyangkut)
Kabayan  : Sigana Tunuheun keneh bah laukna isuk keneh kieu mah
                   (kayanya masih ngantuk bah ikannya, kalau pagi pagi begini)

Teu kungsi lila, katingali Si Abah memedol useupna bari klikicid ka hilir kilicid ka girang
(tidak lama kemudian, terlihat Si Abah menarik-narik kailnya, sambil bergerak ke hilir dan bergerak ke hulu )

Kabayan  : kunaon bah, ngan ejegeler wae?
                   (kenapa bah, hilir mudik melulu )
Abah        : Jadol teh...... Sugan teh di sangut lauk padahal tikait.. cih kabayan Tunuran kaitu
                   ( Jadol... dikira dimakan ikan, padahal nyangkut,.. Kabayan  turunin kesana)
Kabayan   : Ah Sangeuk bah, tiris......
                   (Ah gak mau bah, Dingin.....)
Abah       : Buru siateh......
                  (Cepet kamu .......)

Si Abah bari nyurungkeun si kabayan, atuh daek teu daek si kabayan ngagujubar kana wahangan, lep teuleum bari rarampa ngomekeun useup si abah anu tikait.
(Si Abah mendorong Si Kabayan, Mau gak mau Si Kabayan tercebut ke sungai, kemudian menyelam sambil meraba-raba membetulkan kail si abah yang tersangkut)

Teu kungsi lila si kabayan geus mucunghul bari guyam gayem manehna ngomong,
(Gak lama kemudian Si Kabayan muncul sambil mengunyah dia berkata)

Kabayan  : beres bah di omekun
 ( Udah bah dibetulin)

Abah       : Alus kabayan eta kakarek minantu abah anu bageur....
(bagus kabayan,itu baru menantu abah yang baik)

Ari maneh ngadaang naon eta kabayan ?
(itu kamu makan apa kabayan ?)
Si Abah cara nu heran ( Si Abah seperti heran )

Kabayan : Yeeeeehhh Si Abah teu nyahoeun, tadi uing keur ngomekeun useup abah, pan tadi teh teuleum.. tah di jero cai aya nu hajat, matakan uing ngadaang wajit....
(yeehh, Si Abah gak tau ya, tadi saya waktu membetulkan kail abah. kan tadi menyelam, nah di dalam air ada yang punya hajat. makanya saya memakan wajit)

Abah      : Bener eta teh kabayan ?
                 (benar itu kabayan )
Kabayan : Bener atuh bah... tah buktina
                  (ya betul bah, nih buktinya)

Sikabayan ngodok pesak bari nembongkeun wajit anu tinggal hiji deui
(Si Kabayan meraba saku sambil memperlihatkan wajit yang tinggal satu lagi)

Abah       : Wah kudu di riksakeun atuh, sugan we kuehna aya keneh
                  (wah.. harus di periksa dong, kali aja kuehnya masih ada)

Si Abah luncat kana wahangan lep teuleum,
(Si Abah loncat  ke sungai, terus menyelam)
Teu kungsi lila Si Abah mucunghul deui, katingali tarangna ngajenol, biwirna jeding
(Tidak berapa lama Si Abah muncul, terlihat dahinya benjol dan bibirnya membengkak)

Kabayan  : Ari eta kunaon bah
                  (itu kenapa bah)
Abah       : Puguh tadi di jero cai teh, abah di cegat begal nu antukna tarang abah ngajendol
                  jeung biwir jebleh oge,  Hayu ah kabayan urang balik
                 (itu dia, tadi di dalam air, abah di cegat penjahat, akhirnya jidat abah jadi benjol
                 dan bibir jadi membengkak, Ayo kabayan kita pulang)

Si Abah ngaleos balik, teu nungguan si kabayan ngajawab
(Si Abah berlalu pulang, tidak menunggu Si kabayan menjawab)

Kabayan  : yeeh si abah, pan can meunang bah laukna oge?
                  (Yeeehh Si Abah, Kan belum dapat bah ikannya juga )

Sikabayan antukna nuturkeun Si Abah balik ka lembur, bari hatena Seuri sorangan, ningali kalakuan si abah, pajar teh di jero cai di cegat begal, padahal mah si kabayan apal Si Abah pasti tidagor kana batu waktu tadi ngajebur teuleum
(Sikabayan akhirnya mengikuti Si abah pulang ke rumah, sambil tersenyum sendiri, melihat kelakuan si abah, yang katanya di dalam air dia di cegat penjahat, padahal si kabayan tau bahwa si Abah pasti terbentur batu waktu tadi menyelam)

hapunten bilih terjemahana kirang akurat
(mohon maaf jika terjemahana kurang akurat)

Posting Komentar

0 Komentar