Kumpulan Paribasa Sunda Artinya dalam B. Indonesia


Kumpulan Paribasa Sunda Artinya dalam B. Indonesia

Kumpulan Paribasa Sunda Artinya dalam B. Indonesia


PARIBASA
                Paribasa nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun kalimah (omongan, ungkara) anu geus puguh entep seureuhna, geus puguh surupannana geus puguh  pokpokannana.A
Adat kakurung kuiga
Tabeat nu geus hese dirobahna. (Tabiat yang sulit dirubah)
Adean ku kuda beureum
Ginding ku barang batur atawa ku barang meunang nginjeum. (Menyombongkan barang pinjaman atau barang orang lain)

Agul ku payung butut
Jalma taya ka boga, tapi mindeng nyaritakeun yen manehna turunan menak. (orang miskin tapi sering menceritakan bahwa ia keturunan bangsawan jaman dulu)
Alak-alak cumampaka
Niru-niru atawa mapadani saluhureun boh dina kalungguhan, kakayaan atawa pendidikanana. (Selalu meniru-niru orang yang lebih darinya baik kekayaan atau pendidikan)
Anjing ngagogogan kalong
Mikahayang hiji hal nu pamohalan. (Menginginkan sesuatu yang tidak mungkin)
Anjing nyampeurkeun paneunggeul
Nyameurkeun nu rek nganyenyeri atawa nu rek ngarogahala. (Mendekati bahaya)
Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed
Ari umur geus kolot, kahayang caran nu ngora. (Umur sudah tua tapi keinginan seperti anak muda)
Ayak-ayak beas, nu badag moncor nu lembut nyangsang
Nuduhkeun kaayaan nu henteu sawajarna, upama bae anu di hukum teh anu teu pira kasalahannana ari anu gede kasalahannana mah bebas. (Menceritakan keadaan yang tidak sejawarnya, yang salah sedikit dihukum yang salahnya besar tidak dihukum)
Ayakan mah tara meunang kancra
Usaha nu modalna leutik, hasilna ge moal gede. (usaha yang modalnya keci hasilnyapun tak akan besar)
Aya jalan komo meuntas
Manggihan jalan atawa cara pikeun gancang-gancang ngalaksanakeun pamaksudan. (Ada cara untuk cepat-cepat melaksanakan keinginan.

B
Balung kulit kotok meuting
Kanyenyerian atawa kanyeri heubeul teu leungit-leungit. (Masih ada rasa dendam)
Batok bulu eusi madu
Goreng rupana atawa tagogna, tapi pinter atawa hade kalakuannana. (Orang yang jelek tapi pintar atau kelakukannya baik)
Batu turun keusik naek
Turunan menak henteu jeneng, ari somah (cacah) jareneng. (Keturunan orang kaya, tidak kaya sedangkan keturunan orang biasa kaya)
Bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai
Lubak-libuk harta benda, tapi teu bisa make lantaran lain hakna. (Segala sesuatu tersedia tapi tidak bisa menggunakannya karena bukan miliknya)
Bengkung ngariung bongkok ngaronyok
Kajeun ripuh asal teu jauh jeung anak-incu atawa indung-bapa. ( biar hidup susah asal selalu bersama-sama)
Bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang
Kabisa ngan marentah (nitah) wungkul, tara prak digawe ku sorangan. (Hanya bisa memerintah saja, mengerjakan sendiri tidak bisa)
Beunghar memeh boga
Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina. 9Banyak keinginan yang tidak sesuai dengan dirinya)
Bisa ka bula ka bale
Bisa cmapur jeng jelema ti rupa-rupa golongan, atawa bisa gawe kasar jeung gawe lemes. (Bisa bergaul dengan saiapa saja dan bekerja apa saja)
Bonten gngalawan kadu
Nu lemah ngalawan nu kuat. (Yang lemah melawan yang kuat)
Bubu ngawaregan cocok
Mere nasehat atawa nyien aturan anu balukarna nguntungkeun sorangan. (Memberikan ansehat atau aturan yang menguntungkan diri sendiri)
Buruk-buruk papan jati
Sanajan ngewa (ambek) ka dulur sorangan nu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu waleh hayang nulungan atawa ngahampura kasalahannana. (Biarpun benci kepada saudara tapi selalau ingin menolong bila ia dalam kesusahan)

C
Caang bulan dadamaran
Migawe hal anu teu diperlukeun deui. (Mengerjakan hal yang sudah tidak diperlukan lagi)
Cai di hilir mah kumaha ti girangna
Rahayat sok nyonto kalakuan pamimpinna. (Rakyat suka meniru kelakukan pemimpinnya)
Caina herang laukna beunang
Hasil maksud teu  karana matak nyeri kana hate batur atawa henteu karana nimbulkeun pacekcokan. (Maksud tercapai tanpa menimbulkan perselisihan)
Campaka jadi di reuma
Nu geulis urang lembur, lain pantesna aya di dinya. (Gadis cantik tidak pantas hidup di tempat kumuh)
Cecendet mandi kiara
Jalama leutik hayang mapadani anu heunghar atawa nu gede pangaruhna. (Orang kecil menasihati orang besar)
Congo-congo ku amis, mun rek amis ge puhuna
Anak-anakna teu bageur, da kolotna oge henteu. (Anak-anak jelek kelakuannya karena orangtuanya juga jelek kelakuannya)


D
Dibere sabuku menta sajeungkal, dibere sajeungkal menta sadeupa
Ku sabab dibere hate, ngadadak loba pamentana. (Karena diberi hati, akhirnya jadi banyak permintaan.)
Dagang oncom rancatan emas
Modal gede ari nu dijual jeung diarah batina teu sabaraha. (Modalnya besar tapi hasilnya/keuntungannya sedikit)
Daluang katinggang mangsi
Susuganan kanasiban aya jodo. (Mudah-mudahan mendpatkan jodoh)
Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot
Teu beunang dijeujeuhkeun, kana sagala rupa teu eucreug. (Tidak bisa diatur, segalanya serba tidak  beres)
Dipiamis buah gintung
Disangka hade hate atawa bageur, ari heg sabalikna. (Disangka baik hati ternyata sebaliknya)
Ditiung geus hujan
Kakara ati-ati sanggeus meunang kasusah atawa kacilakaan. (Baru hati-hati setelah mendapatkan musibah atau kecelakaan)
Dogong-dogong tulak cau, geus gede dituar batur
Ngalindeukan lanjang pipamajikaneun ti leuleutik, ari geus meujeuhna dikawin kop ku batur. (Menunggu dari kecil setelah besar diambil orang)

E
Endog sapatarangan tara megar kabeh
Di antara dulur-dulur saindung sabapa sok aya bae anu teu pati alus milikna. (Diantara saudara-saudara, ada saja masibnya yang kurang baik)
Elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna
Hirup kudu nungtut nyiar elmu keur kasalametan dunya aherat, sarta hirup kudu siger tengah. (Hidup harus mencari ilmu untuk keselamatan dunia dan akherat, bersenang-senang ala kadarnya)
Endog sasayang peupeus hiji peupeus kabeh
Mun di antara dulur-dulur aya saurang nu nyien codeka, sok mamawa ka sarerea. (Kalau ada diantara saudara-saudara yang membuat kesalaan, maka yang lainnya suka terbawa-bawa)

G
Galagah kacaahan
Nganteur atawa ngalajur napsu kulantaran kapangaruhan ku batur. (Berbuat hal yang tidak baik karena terbawa-bawa orang lain)
Gede cahak manan cohok
Leuwih loba ngaluar keun duit batan panghasilan. (Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan)
Gede gunung pananggeuhan
Boga baranya atawa sobat luhur pangkat sarta gede dunya, anu dipake andalan pibisaen nulungan dina perluna. (Punya saudara atau teman yang berpangkat dan kaya, tempat berlindung dan meminta pertolongan)
Gunung luhur beunang diukur, laut jero beunang dijugjugan, tapi hate jelema najan deet teu kakobet
Nyaho kahayang atawa eusi hate jelema kacida hesena. (Mengetahui isi hati orang itu susah sekali)

H
Halodo sataun lantis ku hujan sapoe
Kahadean anu geus aya jamanna, bisa leungit atawa musnah ku kagorengan sakali. (Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan hilang dengan sekali kesalahan)
Harus omong batan goong
Beja nu ngandung pitenah (sensasi) gancang pisan sumebarna, bari jeung sok ditarambahan. (Isu mudah tersebat dan selalu saja ada yang melebihkannya)
Hulu gundul dihihidan
Nu keur untung tambah untung. (Yang sedang untuk makin untung)
Hurung nangtung siang leumpang
Hirup mewah, nembongkeun kabeungharan dina tingkah laku sapopoe. (Orang yang memperlihatkan kekayaan dalam kehidupan sehari-hari)

I
Indung lembu bapa banteng
Turunan gagah, beunghar, atawa menak ti indung atawa ti bapa. (Orang keturunan berada baik dari ibu maupun dari ayah)
Iwak nangtang sujen
Wani nyorang pibahayaeun atawa picilakaeun. (Melakukan perbuatan yang menantang bahaya)

J
Jagangna ka urang, ari jagungna ka batur
Urang nu hese capena ari hasilna beunang ku batur. (Kita yang berjerih payah, orang lain yang menikmati hasilnya)
Jati kasilih ku junti
Menak kaelehkeun ku somah atawa pribumi kaaelehkeun ku semah. (Orang besar dikalahkan oleh rakyat biasa)
Jawadah tutung biritna, sacara-sacara
Unggal daerah boga adat sewangpsewang, adat kabiasaan teu sarua dimana-mana. (Adap istiadar/kebiasaan di berbagai daerah tidak sama)
Jogjog neurueuy buah loa
Mikahayang nu teu layak. (Menginginkan yang tak layak)
Jojodog unggah ka salu
Urut badega jadi nu jeneng atawa jadi juragaan istri. (Bekas orang bawahan menjadi atasan atau bekas pembantu menjadi nyonya rumah)

K
Kabeureuyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda
Nu matak cilaka teh biasana ku lantaran mokahaan tina urusan leutik. (Kecelakaan biasanya disebabkan oleh hal-hal sepele)
Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak
Layeut, sauyunan, runtut raut. (Akur, seia sekata)
Kaciwit kulit kabawa daging
Kabawa goreng ku kalakuan baranya anu salah atawa ngarasa milu teu ngeunah lantaran aya baraya anu dihina batur. (Nama baik keluarga tercoreng karena kelakuan salah satu anggotanya)
Ka hareup ngala sajeujeuh, ka tukang ngala sajeungkal
Hirup ati-ati make itungan. (Hidup hati-hati dengan perhitungan)
Kalapa bijil ti cungap
Muka rahasia sorangan lantaran teu dihaja. (Membuka rahasia sendiri karena tidak sengaja)
Katempuhan buntut maung
Katempuhan kasusah batur atawa urusan batur. (Terbawa urusan orang lain)
Kawas anjing tutung buntut
Kerebet kaditu berebet kadieu, kawas nu samar rasa. (Gelisah, sedang kebingungan)
Kawas awi sumaer di pasir
Teu boga pamadegan. (Tidak punya pendirian yang kukuh)
Kawas bueuk meunang mabuk
Ngeluk jeung teu bisa ngomong, lantaran rumasa boga dosa. (Diam tidak bisa bicara karena merasa bersalah)
Kawas gula jeung peueut
Kacida layeutna, tara aya pacogregan. (Saling menyayangi tidak ada perselisihan)
Kawas hayam keur endogan
Teu daek cicing lantaran hate kaweur atawa geus teu sabar ngadagoan nu diarep-arep. (Tidak bisa diam karena sedang gelisah, menunggu sesuatu yang diharapkan datang)
Kawas kuda leupas tina gedogan
Ngumbar kahayang lantaran geus euweuh nu ngahalangan. (Mengejar semua keinginan karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi)
Kawas nanggeuy endog beubeureumna
Kacida dadah-deudeuhna ka nu dipikanyaah lantaran inggis kumaha onam (gering, cilaka, labuh , jsb). (Benar-benar menyayangi karena takut sakit atau celaka, dll)
Kebo muli pakandangan
Balik ti pangumbaran ka tempat asal dilahirkeun. (Dari perantauan pulang ke tempat kelahiran)
Kukuk smpung dilawan dada leeway
Sarua gorengna; nu ngambek dilawan, nu burung dilawan gelo. (Perbuatan yang sama-sama jeleknya)

L
Landung kandungan laer aisan
Gede timbangan atawa gede hampura. (Bijak, pemaaf dan besar pertimbangan)
Lauk buruk milu mijah piritan milu endogan
Pipilueun nyarita atawa ilubiung kana sarupaning urusan, padahal lain cabakna atawa ahlina. (Ikut campur mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya)
Legeg lebe budi santri, ari lampah euwah-euwah
Tindak tandukna kawas jelema alim, sihoreng jelema jahat (sok pulang-paling). (Orang jahat mengelabui orang lain dengan tingkah laku yang baik)
Legok tapak genteng kadek
Loba luang jeung pangalamannana. (Banyak pengalaman dan pengetahuannya)
Leuleus jeujeur liat tali
Gede tinimbangan henteu getas harupateun, sabar darana. (Besar pertimbangan, tidak cepat emosi dan penyabar)
Lieuk euweuh ragap taya
Teu boga nanaon, malarat. (Tidak punya apa-apa, miskin)
Lungguh tutut bodo keong, sawah sakotak kaider kabeh
Siga nu lungguh katenjona, padahal bangor. (Kelihatannya pendiam dan pemalu tetapi ternyata nakal)
Luhur kuta gede dunya
Jegud, beunghar sarta gede pangaruh. (Kaya dan besar pengaruhnya)

M
Malengpeng pakel ku munding
Ngalampahkeun perkara anu moal pihasileun. (Menjalankan usaha yang tidak akan ada hasilnya)
Mapatahan ngojay ka meri
Mapatahan jalma anu lewih loba kanyaho jeung pangalaman. (Menasehati orang yang lebih tahu dan banyak pengalaman)
Mapay ka puhu leungeun
Kesalahan jelema sok mamawa ka kolotna atawa ka saluhureunnana. (Akibat kesalahan seseorang akan mengakibatkan orang tuanya terlibat)
Marebutkeun balung tanpa eusi
Madukeun perkara anu teu aya hasil. (Memperebutkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya)
Meber-meber totopong heureut
Ngajeujeuhkeun rejeki saeutik supaya mahi. (Mengatur uang yang sedikit agar cukup)
Meungeun carang ku ayakan
Api-api teu nyaho, ngantep jelema anu ngalampahkeun pagawean anu dilarang, padahal kuduna mah jadi urusan manehna. (Pura-pura tidak tahu membiarkan orang berbuat salah, padahal harusnya jadi urusannya)
Mihape hayam ka heulang
Nitipkeun barang atawa banda ka jelema anu geus kaciri teu jujur. (Menitipkan sesuatu kepada orang yang sudah kelihatan culas)
Mindingan beungeut ku saweuy
Nyimbutan rahasia sorangan nu geus jadi rahasia umum, atawa nembongkeun budi parangi anu biasa ka jelemaanu dipikangewa, api-api resep bae. (Menutupi rahasia yang sudah jadi rahasia umum atau memperlihatkan sikap yang biasa kepada orang yang dibenci)
Mobok manggih gorowong
Kabeneran manggih jalan pikeun ngalaksanakeun karepna. (Menemukan cara untuk melaksanakan keinginan/jahat)
Mopo julang ngaleupaskeun peusing
Ngaleupaskeun barang nu geus kapimiliklantaran kabita ku nu leuwih gede, padahal can tangtu hasilna. (Melepaskan sesuatu yang telah dimiliki karena menginginkan sesuatu yang lebih besar padahal belum tentu didapat)
Mopo memeh nanggung
Wegah rek ngalaksanakeun pagawean. (Malas untuk melaksanakan pekerjaan)
Mulih ka jati mulang ka asal
Maot, asal ti Allah balik deui ka Allah. (Meninggal dunia)
Mun kiruh ti girangna komo kahilirna
Lamun anu jadi pamingpin lampahna kurang hade, komo anu dipingpina. (Kalau tingkah laku pimpinannya kurang baik apalagi bawahannya)
Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun tue ngoprek moal nyapek
Mun teu usaha moal boga rejeki. (Kalau tidak bekerja, tidak akan mendapatkan penghasilan)
Kurang bulu bitis
Teu resep cicing di imah. (Tidak betah tinggal di rumah)

N
Nangkeup mawa eunyeuh
Mawa cilaka ka nu dipentaan tulung. (Membawa celaka pada orang yang dimintai pertolongan)
Nepak cai malar ceret
 Api-api nyual, susuganan bisa nyaho tina jawaban nu ditanya. (Pura-pura bertanya, mudah-mudahan mendapat jawaban yang sebenarnya)
Nepakeun jurig pateuh
Mere susah atawa mindahkeun masalah ka batur. (Memberikan masalah/kesulitan kepada orang lain)
Nete semplak nincak semplak
Kitu salah kieu salah, sagala usaha teu hasil. (Begini salah begitu salah, segala usaha tidak berhasil)
Nete taraje nincak hambalan
Ngalakukeun hiji pagawean kudu satahap-satahap. (Melakukan pekerjaan harus setahap-setahap)
Ngadagoan belut sisitan, oray jangjangan
Moal kaalaman, mustahil kaajaiban. (Tidak mungkin terjadi)
Ngajul bentang ku asiwung
Hal anu pamohalan kalaksanakeun. (Hal yang tidak mungkin terjadi)
Ngaliarkeun taleus ateul
Nyebarkeun kagorengan batur. (Membuka aib orang lain)
Ngawur ka sintu nyiehkeun hayam
Barehan ka deungeun-deungeun, ari ka baraya kadak-kedek. (Baik ke orang lain, tapi ke saudara kurang baik)
Ngeundeuk-ngeundeuk geusan eunteup
Neangan akal pikeun nyilakakeun dunungan. (Mencari jalan untuk mencelakakan atasan)
Ngeupeul ngahuapan maneh
Mere nasehat atawa nyieun aturan nu balukarna nguntungkeun sorangan. (Membuat aturan yang menguntungkan diri sendiri)
Ngudag-ngudag kalangkang heulang
Miharep perkara anu samar kalaksanakeun. (Mengharap sesuatu yang tidak mungkin terkabulkan)
Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha
Anu nyieun kahadean dibales ku kagorengan. (Kebaikan dibalas dengan kejahatan)
Nulungan anjing kadempet
Nulungan jalma nu taya panarima. (Menlong orang yang tidak tahu balas budi)
Nyalindung ka gelung
Hirup ngandelkeun banda atawa panghasilan pamajikan wungkul. (Hidup hanya mengandalkan rejeki dari istri saja)
Nyanggakeun beuheung teukteukeun, suku genteng belokkeun
Masrahkeun diri lantaran rumasa salah. (Menyerahkan diri karena merasa bersalah)
Nyeungeut damar di suhunan
Nembongkeun kabeungharan, mere maweh ka deungeun-deungeun ngarah pamuji. (Memperlihatkan kekayaan kepada orang lain agar dipuji)
Nyieun pucuk ti girang
Nyieun jalan pipaseaeuh. (Membuat jalan pertengkaran)

P
Paanteur-anteur julang
Nu tas nganteurkeun dianteurkeun deui ku nu dianteur tadi, silih anteurkeun. (Yang sudah mengantarkan diantarkan lagi oleh yang diantar)
Pacikrak ngalawan merak
Rakyat leutik ngalawan menak, nu lemah ngalwan nu kuat. (Rakyat kecil melawan penguasa)
Pangirang-girang tampian
Pada hayang punjul di batur, teu daek sauyunan, teuk daek silih tulungan. (Semuanya ingin menjadi yang paling berhasil, tidak mau saling membantu)
Panday tara boga bedog
Nyindiran tukang nyieun sarupaning, nu teu bogaeun eta barang nu dijieunna. (Untuk menyindir oran gyang membuat barang sedangkan ia sendiri tidak mempunyai barang tersebut)
Pindah cai pindah tampian
Ngaluyukeun diri jeung adat kabiasaan di pangumbaran. (Menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan di perantauan)
Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak meunang nu pecak
Hayang nu leuwih alus kalah meunang nu goreng, nu sok pipilih teuing akhirna kapaksa kudu nerima nu leuwih goreng. (Krena menginginkan yang terbaik dan terlalu banyak memilih akhirnya akan mendapatkan yang lebih jelek daripada yang sempat ditolak)
Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir
Mikahayang anu henteu layak pikeun dirina. (Menginginkan sesuatu yang tidak layak untuk dirinya)
Pupulur memeh mantun
Menta buruhan memeh prak digawe. (Meminta upah sebelum bekerja)
Pur kuntul kari tunggal, lar gagak kari tanggak
Dituding boga dosa lantaran kabeneran aya di tempat kajadian (kajahatan). (Dituduh bersalah karena kebetulan ada di tempat kejadian)

R
Ranggaek memeh tandukan
Beunghar memeh boga, jeneng memeh pangkat, agul manten samemeh beunghar atawa jeneng. (Sombong dulu sebelum menjadi kaya/menjadi terkenal)

S
Saayub payung sacaang damar
Lahan anu heureut. (Tanah yang sangat sempit)
Sagalak-galakna macan tara ngahakan anak sorangan
Sakumaha galakna indung jeung bapa moal tega ka anak mah. (Bagaimana pun galaknya orang tua mereka tidak akan sampai hati terhadap anak sendiri)
Sabobot sapihannean sabata sarimbangan
Hirup akur, runtut raut; sakasuka sakaduka. (Satu hati, seia sekata, senasib sepenanggungan)
Sagara tanpa tepi
Euweuh anggeusna, euweuh beakna. (Sesuatu yang tidak ada akhirnya atau tidak ada habis-habisnya)
Sapu nyere pegat simpay
Paturay, nu asalna babarengan tuluy papisah kulantaran pindah tempat. (Setelah lama bersama akhirnya berpisah karena pindah tempat)
Seuneu hurung cai caah ulah disorang
Jelema nu keur ngambek ulah diheureuyan. (Orang yang sedang marah jangan diganggu)
Sirung ngaluhuran tunggul
Jelema anu elmuna ngaluhuran guruna, atawa darajatna ngungkulan kolotna. (Orang yang ilmunya melebihi gurunya, derajatnya melebihi orangtuanya)
Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku
Digawe nyiar kipayah, kalawan meakkeun tanaga jeung pikiran. (Bekerja keras untuk mencari nafkah)

T
Tamiang meulit ka bitis
Malindes ka diri sorangan (kalakuan goreng). (Perbuatan buruk akhirnya mencelakakan diri sendiri)
Tangkal kai teu kalis ku angin
Unggal jelema kudu bae nyorang kasusah. (Setiap orang pasti akan menemui kesulitan)
Teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan
Kuat pamadegan, teu keuna ku gogoda. (Teguh pendirian tidak terpengaruh orang lain)
Tenag manuk teng anak merak kukuncungan
Anak biangna ngala ka bapanam boh rupana boh alehna. (Anak selalu mencontoh pada bapaknya)
Titip diri sangsang badan
Mihapekeun maneh, kumawula supaya aya nu mere dahar jeung pake. (Menitipkan diri, berbakti agar bisa mendapatkan makan dan pakaian)
Tunggul dirarut catang dirumpak
Ngalajur napsu, sagala aturan dirempak. (Mengikuti napsu, menghalalkan segala cara)
Tungkul ka jukut, tanggah ka sadapan
Junun kana gawe teu kabengbat ku perkara sejen. (Bekerja secara tekun tidak terpengaruh oleh masalah lain)

U
Ulah ieu aing uyah kidul
Ulah asa jadi jelema pangpunjulna. (Jangan merasa jadi orang yang paling unggul; jangan menyombongkan diri)
Uncal tara ridueun ku tanduk
Jelema moal ngarasa ridu ku paminteran atawa ku elmu pangaweruh. (Orang tidak akan merasa berat membawa ilmu pengatahuan yang dimiliki)
Uyah mah tara tees ka luhur
Sipat anak sok ngala ka indung bapana. (Sifat anak tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya)

W
Watang sinambungan
Nu boga perkara batur, nu diajak cekcokna urang. (Yang puya masalah oran glain, yang diajak bertengkarnya kita)

Posting Komentar

0 Komentar